හිත්මංසල.....

විඩාබර වූ හදට විවේකී නැවතුමක්....!!

About this blog

මගෙ හිතේ වර්ණයෙන් හැඩකල මේ කවි සිත්තම....ඔබටයි...විඳින්නට...

Pages

මල් සුවඳක් මටත් දෙන්න....

0 දෙනෙක් අදහස් දක්වලා...:

Post a Comment