හිත්මංසල.....

විඩාබර වූ හදට විවේකී නැවතුමක්....!!

About this blog

මගෙ හිතේ වර්ණයෙන් හැඩකල මේ කවි සිත්තම....ඔබටයි...විඳින්නට...

Pages

නිහඬකම..........   නිහඬකම..
මේ තරම් 
පාරවාලන කල
   මගෙ හිත...
නිල් නුවන් 
දවාගෙන
   ගලා යයි...
   උණු කඳුළු...
 නවත්තන්නට
    පෙරම මා...
මගේ අකීකරු
  ඇස්දෙක..
  ඒත්...
තවත් මම
   එන්නෙ නෑ...
නුඹෙ දැහැන 
  බිඳින්නට..
නුඹෙ සිහින 
   මකන්නට...
තවත් නම් 
   එන්නෙ නෑ...
නුඹෙ නෙතට 
  පෙනෙන්නට..
කොයි තරම්
රිදි රිදී හැඬූවත්
   හදවත...