හිත්මංසල.....

විඩාබර වූ හදට විවේකී නැවතුමක්....!!

About this blog

මගෙ හිතේ වර්ණයෙන් හැඩකල මේ කවි සිත්තම....ඔබටයි...විඳින්නට...

Pages

මේ අහස යට......
මල් සුවඳක් මටත් දෙන්න....

බලා හිඳිමි මම.....